Naše služby

Práce v investiční výstavbě

– tvorbu účelových map a podkladů pro projektovou činnost,
– vytyčování stavebních objektů a liniových staveb,
– zaměřování inženýrských sítí,
– zaměření skutečného provedení stavby atd.

Dokumentace je vyhotovena v digitální formě dle příslušných směrnic nebo dle požadavků objednatele (formát DWG, DXF, popř.DGN).

Polohopisné a výškopisné plány pro projektové práce provádíme na základě požadavků objednatele (měřítko, digitální formát, barvy atd.).

Pro stanovení cenové nabídky potřebujeme znát rozsah a umístění (intravilán, extravilán) zaměřovaného území, upřesnění rozsahu prací a předmětů měření projektantem – nejlépe na místě v terénu.

Pro provedení přípravných prací pro vytyčovací práce na stavbách je nutno dodat příslušnou projektovou dokumentaci stavby (vytyčovací výkres atd.) několik dní předem.
Inženýrské sítě se mají dle právních předpisů zaměřovat před záhozem, je tedy nutno na tuto skutečnost brát ohled při objednávce a kontaktovat nás alespoň dva dny předem.

Práce v katastru nemovitostí

– geometrické plány pro
rozdělení pozemků
zaměření stavby
vyznačení věcného břemene
– vytyčení vlastnických hranic pozemků atd,

Geometrický plán je technickým podkladem pro provedení změny v katastru nemovitostí, tvoří pouze přílohu k vyhotovení listin (např. Návrh na vklad) o právních vztazích k nemovitostem. Dalšími podklady pro tyto listiny jsou např.znalecký odhad pozemku, kupní nebo darovací smlouva atd.

Pokud vytyčované nebo nově vznikající hranice nejsou již v terénu trvale stabilizovány, (zdi, podezdívky, obet.sloupky plotu,obrubníky atd.), je nutno hranici označit předepsaným hraničním znakem což jsou např.plastové mezníky, obetonované trubky, atd.

Užitečné odkazy

Vybavení

Kancelářská technika, software :

  • síť počítačů, vypalovačka CD-RW,
  • tiskárna, scaner, digitizér
  • MS Windows
  • AutoCAD 
  • Kancelářské programy
  • GROMA

Geodetické přístroje:

  • SOKKIA  elektronické totální stanice 
  • Nivelační přístroje.

Automobily:

  • Dacia Duster

KONTAKT

Slovanská alej 28
326 00 Plzeň

Mobil: 728 278 378
Telefon: 377 441 929
Email: gpluska@volny.cz, nemecek@gkplzen.cz